Oferta merytoryczna przedszkola:

Koncepcja pracy naszego przedszkola polega na organizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego w oparciu o naturalną aktywność dzieci i rozwijanie ich zdolności. Przedszkolaki w Tęczowym Domku poznają otaczającą ich rzeczywistość poprzez działanie, doświadczanie i zabawę. Takiej koncepcji pracy sprzyjają wybrane przez nas programy , metody i formy pracy z dziećmi, rodzicami i środowiskiem.

Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010, będziemy realizować w oparciu o program Entliczek pentliczek. KU DZIECKU – program wychowania przedszkolnego autorstwa B. Bilewicz – Kuźni oraz T. Parczewskiej.

Zgodnie z koncepcją programu, jako podstawę naszych działań przyjmujemy teorię Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. W świetle tej teorii każdy człowiek ma inny profil inteligencji o złożonej strukturze. Dlatego też jednym z głównych celów nauczycieli pracujących w naszym punkcie przedszkolnym będzie skupienie się na jednostce, odkryciu jej indywidualnych predyspozycji i rozwijanie ich. Za Gardnerem przyjmujemy, że każde z dzieci posiada wiele różnych inteligencji, określanych także mianem zdolności. Są to zdolności: słowno-językowe; wizualno – przestrzenne; muzyczne; cielesno– kinestetyczne; logiczno – matematyczne; interpersonalne; intrapersonalne; przyrodnicze; egzystencjalne.

Jako nauczyciele patrzymy na dzieci przez pryzmat ich zdolności i sukcesów, a nie ich braków i słabszych stron. Kluczem do efektywnej pracy z dziećmi jest przekonanie że każde dziecko jest zdolne - przejawia różne zdolności w różnych okresach swojego życia, mimo, że początkowo mogą być one zupełnie niezauważalne.

Programy pracy - programy wspomagające:

W naszym przedszkolu będziemy rozwijać umiejętności matematyczne dzieci w oparciu o Program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Edukacja dotyczy takich treści jak: orientacja przestrzenna, rytmy i rytmiczna organizacja czasu, przyczyna i skutek, przewidywanie następstw, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka, klasyfikacja, równoliczność, przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby, ustawianie po kolei, numerowanie, przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby, długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości, intuicje geometryczne, kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego, mierzenie ilości płynu, stałość ilości, waga i ważenie, układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

Elementy programu „Odkryjmy Montessori raz jeszcze..."- praca zbiorowa: Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska.

© 2011 - 2024 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl